นพ. ทรงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Clinical observer Adult Reconstructive Surgery & Arthroplasty, สถาบันออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน, ไทย

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719