นพ. สมศักดิ์ หวานกิจเจริญ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
โสต ศอ นาสิกวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
Chinese, English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
โสต ศอ นาสิกวิทยา, โรงพยาบาลราชวิถี
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Fellow in Head and Neck Surgery, University of Pittsburgh, สหรัฐอเมริกา

นัดหมายแพทย์

นพ. สมศักดิ์ หวานกิจเจริญ