นพ. สมศักดิ์ หวานกิจเจริญ

โสต ศอ นาสิกวิทยา
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
โสต ศอ นาสิกวิทยา
ภาษา
Chinese, English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
โสต ศอ นาสิกวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี
Loading

Loading Schedule..

นพ. สมศักดิ์ หวานกิจเจริญ