นพ. สมศักดิ์ ชัยศุภมงคลลาภ

อายุรศาสตร์
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
ภาษา
Chinese, English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
โรคหอบหืด
วัณโรคปอด
การเลิกสูบบุหรี่
ไอเรื้อรัง
ภาวะหรืออาการที่เกิดขึ้นหลังติดเชื้อโควิด-19
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Fellow of the American College of Chest Physicians American College of Chest Physicians, United States
Loading

Loading Schedule..

นพ. สมศักดิ์ ชัยศุภมงคลลาภ