ทพ. สมโภช อังคณาวิริยารักษ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมประดิษฐ์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
ทันตแพทย์ศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Esthetic Dentistry, Tufts University School of Dental Medicine (Boston), United States

นัดหมายแพทย์

ทพ. สมโภช อังคณาวิริยารักษ์