ทพ. สมโภช อังคณาวิริยารักษ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
ทันตแพทย์ศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Advanced Education in Esthetic Dentistry (Fellowship), Tufts University School of Dental Medicine (Boston), United States
สาขาที่สนใจพิเศษ
ฟันปลอม