ทพ. สมกมล วนิชวัฒนะ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมจัดฟัน
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตกรรมจัดฟัน, American Board of Orthodontics, สหรัฐอเมริกา

นัดหมายแพทย์

ทพ. สมกมล วนิชวัฒนะ