ทพ. ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล, Thai Medical Council, Thailand
BBBB
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล, General Medical Council of Westphalia-Lippe, Germany
สาขาที่สนใจพิเศษ
ทันตกรรมรากเทียม (ศัลยกรรม)
Loading

Loading Schedule..