พญ. สินีนาฏ จิระมงคล

รังสีวิทยาวินิจฉัย
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาวินิจฉัย
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
รังสีวิทยาวินิจฉัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านภาพวินิจฉัยเต้านม ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย
Loading

Loading Schedule..