นพ. โชโงะ นะคะจิ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชปฏิบัติทั่วไป
อนุสาขา
ภาษา
English, Japanese, Thai
การศึกษา
BBBB
Tropical Medicine and Hygiene, มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), Yamaguchi University, ญี่ปุ่น

นัดหมายแพทย์

นพ. โชโงะ นะคะจิ