พญ. สวัสปรียา ธรรมวัฒน์วิมล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยรังสิต
BBBB
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
แพทย์เวชศาสตร์การบิน รุ่นที่ 27, สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ, ไทย
BBBB
การบริหารงานบริการสาธารณสุขและโรงพยาบาล (Mini MBA in Health), คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719