ผศ. นพ. สาธิต ศิริบุญฤทธิ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า