ทพญ. เสมอโสม สุกใส

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ภาษา
English, Japanese, Thai

การศึกษา

BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยมหิดล
Loading

Loading Schedule..

ทพญ. เสมอโสม สุกใส