ทพญ. เสมอโสม สุกใส

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
อนุสาขา
ภาษา
English, Japanese, Thai
การศึกษา
BBBB
Doctor of Dental Surgery, มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล, The Dental Council of Thailand
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
The Japan-Language Proficiency Test, The Japan Foundation and the Association of International Education, ญี่ปุ่น

นัดหมายแพทย์

ทพญ. เสมอโสม สุกใส