นพ. สามารถ ราชดารา

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์นิวเคลียร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
เวชศาสตร์นิวเคลียร์, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

นัดหมายแพทย์

นพ. สามารถ ราชดารา