ทพญ. สาลินี รุ่งหิรัญสกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
วิทยาเอ็นโดดอนต์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Master of Sciences, Endodontics, มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
วิทยาเอ็นโดดอนต์, ทันตแพทยสภา
สาขาที่สนใจพิเศษ
การดูแลฟันที่ได้รับบาดเจ็บรีเจเนอเรทีฟ เอ็นโดดอนติกส์ศัลยกรรมผ่าตัดปลายรากฟันภายใต้กล้องจุลทรรศน์