พญ. สายพิน ตั้งครัชต์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา, รังสีวิทยาทั่วไป
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา, Thai Medical Council
BBBB
รังสีวิทยาทั่วไป, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Interventional Pain Management Workshop, IPI Workshop - Mahidol University, ไทย

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719