นพ. รุตติ ชุมทอง

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
โสต ศอ นาสิกวิทยา
อนุสาขา
โสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
โสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ, แพทยสภา
BBBB
โสต ศอ นาสิกวิทยา, แพทยสภา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Certificate of Medical Proficiency in Head and Neck Surgery, แพทยสภา, ไทย
Loading

Loading Schedule..