ทพญ. รัตติยา ฉั่วเจริญ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมจัดฟัน
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ทางแพทย์คลินิก, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), มหาวิทยาลัยมหิดล

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719