นพ. รัตนพันธุ์ อินเจริญศักดิ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Stroke Pathway, Bangkok Hospital Medical Center, ไทย
BBBB
Traumatic Brain Injury Pathway, Bangkok Hospital Medical Center, ไทย
BBBB
Low Back Pain Pathway, Bangkok Hospital Medical Center, ไทย
BBBB
DM Pathway, Bangkok Hospital Medical Center, ไทย
BBBB
Breast Pathway, Bangkok Hospital Medical Center, ไทย
BBBB
HF Pathway, Bangkok Hospital Medical Center, ไทย
BBBB
AMI Pathway, Bangkok Hospital Medical Center, ไทย
BBBB
Moderate Sedation, Bangkok Hospital Medical Center, ไทย
BBBB
Cardiology Medley, Bangkok Hospital Medical Center, ไทย
สาขาที่สนใจพิเศษ
โรคหัวใจโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันโรคหลอดเลือดหัวใจเรื้อรัง
Loading

Loading Schedule..