พญ. รัชภรณ์ ทวีสกุลวัชระ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาวินิจฉัย
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
รังสีวิทยาวินิจฉัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Musculoskeletal Imaging, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Loading

Loading Schedule..