ทพ. ภูวิพัฒน์ พัฒนชัยภูวนนท์

ทันตกรรมประดิษฐ์
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมประดิษฐ์
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
Master of Science in in Prosthodontics (International Program) มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
BBBB
ทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
Advanced Education Program in Implant Dentistry Tufts University School of Dental Medicine, สหรัฐอเมริกา
Loading

Loading Schedule..

ทพ. ภูวิพัฒน์ พัฒนชัยภูวนนท์