นพ. พร้อมพงศ์ โยธาราษฎร์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
การพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลตามมาตรฐาน HA / Advanced HA, กรมสนับสนุนการบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล, ไทย
BBBB
Advanced Out-of-Hospital Life Support, Ramathibodi Hospital and King Bhumibol Adulyadej Hospital and Phramongkutklao Hospital, ไทย

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719