ทพ. ปรีชากร วีระประวัติ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ปริทันตวิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาที่สนใจพิเศษ
โรคเหงือกปริทันต์

นัดหมายแพทย์

ทพ. ปรีชากร วีระประวัติ