นพ. ประวีณ จันจำปา

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
อนุสาขา
ภาษา
English, Lao, Thai
การศึกษา
BBBB
Doctor of Medicine, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
หลักสูตรนำร่อง การจัดการภัยพิบัติด้านสาธารณสุขสำหรับผู้บริหารภายใต้แผนงาน RTG-WHO Collaboration : Disaster Management, สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล และ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, ไทย
BBBB
Practical Echocardiography for General Practitioners and Internists, ศูนย์โรคหัวใจภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719