นพ. ประพันธ์ เหล่าพรรณราย

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
เวชบำบัดวิกฤต
ภาษา
English, Japanese, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชบำบัดวิกฤต, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์