พญ. ประนอม คัมภีรวุฒิ

วิสัญญีวิทยา
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
วิสัญญีวิทยา
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
วิสัญญีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Cardiac Anesthesiology Children Hospital of Philadelphia, United States
BBBB
Cardiothoracic Anesthesiology Emory University Hospital, United States
BBBB
Cardiac Anesthesiology Albany Medical Center, United States
Loading

Loading Schedule..