พญ. ปราณิศา เหลืองรัศมีรุ่ง

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์ฟื้นฟู, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาที่สนใจพิเศษ
การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ

นัดหมายแพทย์

พญ. ปราณิศา เหลืองรัศมีรุ่ง