พญ. ปราณิศา เหลืองรัศมีรุ่ง

เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Loading

Loading Schedule..

พญ. ปราณิศา เหลืองรัศมีรุ่ง