พญ. ปราณิศา เหลืองรัศมีรุ่ง

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์ฟื้นฟู, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

นัดหมายแพทย์

พญ. ปราณิศา เหลืองรัศมีรุ่ง