พญ. แพรว โคตรุฉิน

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, อายุรศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, Thai Medical Council, Thailand
BBBB
อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น