นพ. ประดับ สุขุม

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชปฏิบัติทั่วไป
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, University of Minnesota, สหรัฐอเมริกา
BBBB
อายุรศาสตร์, Thai Medical Council, สหรัฐอเมริกา

นัดหมายแพทย์

นพ. ประดับ สุขุม