นพ. ประดับ สุขุม

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, American Board of Internal Medicine, University of Minnesota, United States
BBBB
อายุรศาสตร์, American Board of Internal Medicine, Pennsylvania Hospital, United States
สาขาที่สนใจพิเศษ
โรคหัวใจโรคหลอดเลือดหัวใจภาวะห้วใจล้มเหลวยาต้านการแข็งตัวของเลือด