นพ. เผ่าพงศ์ พีรพัฒน์มงคล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทวิทยา
อนุสาขา
โรคหลอดเลือดสมองและการตรวจหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ประสาทวิทยา, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ประสาทวิทยาโรคหลอดเลือดสมองและการตรวจหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง, ราชวิทาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
อบรมหลักสูตรการบริหารเบื้่องต้นระดับแพทย์ประจำบ้านต่อยอด, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, ไทย

นัดหมายแพทย์

นพ. เผ่าพงศ์ พีรพัฒน์มงคล