ทพ. พรพจน์ เฟื่องธารทิพย์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
อนุสาขา
ภาษา
English, Japanese, Thai
การศึกษา
สาขาที่สนใจพิเศษ
ทันตกรรมเฉพาะทางเด็ก

นัดหมายแพทย์

ทพ. พรพจน์ เฟื่องธารทิพย์