ทพ. พรพจน์ เฟื่องธารทิพย์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
อนุสาขา
ภาษา
English, Japanese, Thai
การศึกษา
BBBB
Doctor of Philosophy in Dental Science, Tokyo Medical and Dental University, Japan
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ทันตกรรมสำหรับเด็ก, ทันตแพทยสภา
BBBB
Pediatric Dentistry, Tokyo Medical and Dental University, Japan
สาขาที่สนใจพิเศษ
การดูแลฟันที่ได้รับบาดเจ็บ
การดูแลผู้ป่วยพิเศษทางทันตกรรม