พญ. พรภินันท์ ศิววัฒนโรจน์

เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ภาษา
Chinese, English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
เวชศาสตร์ฟื้นฟู มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Loading

Loading Schedule..

พญ. พรภินันท์ ศิววัฒนโรจน์