พญ. พรภินันท์ ศิววัฒนโรจน์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
อนุสาขา
ภาษา
Chinese, English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
เวชศาสตร์ฟื้นฟู, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Loading

Loading Schedule..