พญ. พรพรรณ จินดาวัฒนวงศ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
BBBB
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, โรงพยาบาลราชวิถี

ไม่พบตารางเวลาที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719