นพ. พงศ์ธร เกียรติดำรงวงศ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
เวชบำบัดวิกฤต, โภชนศาสตร์คลินิก
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชบำบัดวิกฤต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ศัลยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ไม่พบตารางเวลาที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719