นพ. พงศ์ธร เกียรติดำรงวงศ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
เวชบำบัดวิกฤต
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชบำบัดวิกฤต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ศัลยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์