นพ. พงศ์ศิริ เปียคง

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
BBBB
ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลเลิดสิน
BBBB
Fellowship in Hip & Knee Arthroplasty, ENDO-Klinik, Germany
BBBB
Musculoskeletal Oncology Clinical Research Fellowship, H. Lee Moffitt Cancer Center & Research Institute, United States
BBBB
Clinical Fellow in Orthopaedic Oncology, Institute of Orthopaedics Lerdsin General Hospital, Thailand
Loading

Loading Schedule..