นพ. พงศ์ศิริ เปียคง

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน
BBBB
Fellowship in Hip & Knee Arthroplasty ENDO-Klinik, Germany
BBBB
Musculoskeletal Oncology Clinical Research Fellowship H. Lee Moffitt Cancer Center & Research Institute, United States
BBBB
Clinical Fellow in Orthopaedic Oncology Institute of Orthopaedics Lerdsin General Hospital, Thailand
Loading

Loading Schedule..