ผศ. ดร. ทพญ. ปิยะนุช กรรณสูต

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Doctor of Philosophy (Tropical Medicine), มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Graduate Diploma in Clinical Sciences, Oral and Maxillofacial Radiology, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาที่สนใจพิเศษ
วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)
Loading

Loading Schedule..