ผศ. ทพญ. ดร. ปิยะนุช กรรณสูต

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Doctor of Philosophy (Tropical Medicine), มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชารังสีวิทยาช่องปากและใบหน้า, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Doctor of Dental Surgery, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาที่สนใจพิเศษ
รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล