ผศ. ทพญ. ดร. ปิยะนุช กรรณสูต

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาช่องปากและใบหน้า
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Doctor of Philosophy (Tropical Medicine), มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชารังสีวิทยาช่องปากและใบหน้า, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Doctor of Dental Surgery, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719