ผศ. ทพญ. ดร. ปิยะนุช กรรณสูต

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Doctor of Philosophy (Tropical Medicine), มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชารังสีวิทยาช่องปากและใบหน้า, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Doctor of Dental Surgery, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาที่สนใจพิเศษ
รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ไม่พบตารางเวลาที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719