นพ. ปิยะ เกียรติเสวี

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
ออร์โธปิดิกส์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Lower Limb Reconstruction Joint Replacement and Oncology, University of British Columbia, Canada
BBBB
Orthopaedic Oncology, University of California, UCLA, United States
BBBB
เนื้องอกทางออร์โธปิดิคส์, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาที่สนใจพิเศษ
มะเร็งกระดูกและเนื้อเยี่อเนื้องอกทางกระดูกและเนื้อเยื่อ
Loading

Loading Schedule..