ทพญ. พิณทิพา บุณยะรัตเวช

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.), University of Michigan, United States
BBBB
ปริทันตวิทยา, American Board of Periodontology, United States

นัดหมายแพทย์

ทพญ. พิณทิพา บุณยะรัตเวช