ทพญ. พิณทิพา บุณยะรัตเวช

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ปริทันตวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.), University of Michigan, United States
BBBB
ปริทันตวิทยา, ทันตแพทยสภา
BBBB
ปริทันตวิทยา, American Board of Periodontology, United States
สาขาที่สนใจพิเศษ
โรคเหงือกปริทันต์