ทพญ. พิมพ์ปวีณ์ พึ่งสุจริต

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
ประชุมวิชาการทันตแพทย์ประจำปี 2018, กองทับบก, ไทย

นัดหมายแพทย์

ทพญ. พิมพ์ปวีณ์ พึ่งสุจริต