ทพญ. พิมพ์ปวีณ์ พึ่งสุจริต

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก, มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ทันตกรรมสำหรับเด็ก, American Board of Pediatric Dentistry (2003-2013), United States
BBBB
Pediatric Dentistry, University of Alabama at Birmingham, United States
สาขาที่สนใจพิเศษ
ทันตกรรมเฉพาะทางเด็ก

นัดหมายแพทย์

ทพญ. พิมพ์ปวีณ์ พึ่งสุจริต