พญ. พิมพา ตันธนศรีกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์, ตจวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Master of Science in Genes, Drugs and Stem cells, Imperial College London, United Kingdom
BBBB
Master of Science in Clinical Dermatology, Cardiff University, United Kingdom
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
BBBB
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์, แพทยสภา
BBBB
ตจวิทยา, สถาบันโรคผิวหนัง
BBBB
Anti-Aging and Regenerative Medicine, American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine, United States
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Dermatology and Dermatosurgery (Anti-Aging), Juntendo University Faculty of Medicine, ญี่ปุ่น
BBBB
Short term Research Fellowship Program in the Department of Dermatology and Allergology, Juntendo University Faculty of Medicine, ญี่ปุ่น
BBBB
Knowledge Co-Creation Program (Young Leaders) Lifestyle-Related Diseases Prevention Course, implemented by Kagawa University, ญี่ปุ่น
BBBB
Fellowship training in Cutaneous and Laser Surgery, กระทรวงสาธารณสุข, ไทย
Loading

Loading Schedule..