พญ. พิมลพรรณ กฤติยรังสรรค์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ตจวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Japanese, Thai
การศึกษา
BBBB
Doctor of Philosophy, Juntendo University School of Medicine, ญี่ปุ่น
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), University of Tokyo, ญี่ปุ่น
BBBB
ตจวิทยา, สถาบันโรคผิวหนัง

นัดหมายแพทย์

พญ. พิมลพรรณ กฤติยรังสรรค์