พญ. พิมลพรรณ กฤติยรังสรรค์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ตจวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Japanese, Thai
การศึกษา
BBBB
Doctor of Philosophy, Juntendo University School of Medicine, Japan
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), University of Tokyo, Japan
BBBB
ตจวิทยา, สถาบันโรคผิวหนัง