นพ. ภูริพงศ์ ทรงอาจ

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, วิสัญญีวิทยา
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, วิสัญญีวิทยา
ภาษา
English, German, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน Thai Medical Council, Thailand
BBBB
วิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Loading

Loading Schedule..