นพ. พลภฤต คำตรี

อายุรศาสตร์
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
ภาษา
English, Japanese, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
Loading

Loading Schedule..