นพ. พลภฤต คำตรี

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
อายุรศาสตร์, แพทยสภา