นพ. พลวัฒน์ ปรีชาบริสุทธิ์กุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์, แพทยสภา
Loading

Loading Schedule..