พญ. เพชรรัตน์ นิติสารัตน์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ตจวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลชลบุรี
BBBB
ตจวิทยา, สถาบันโรคผิวหนัง