นพ. ภัทร อำนาจตระกูล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง, ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Fellowship in Schoen Klinik Munich Harlaching Spine Center, Schoen Klinik Munich Harlaching Spine Center, เยอรมนี
BBBB
Full-endoscopic Spine Surgery, St. Anna-Hospital, เยอรมนี

นัดหมายแพทย์

นพ. ภัทร อำนาจตระกูล