นพ. เพชร อลิสานันท์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา, แพทยสภา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
The Lecture of "Short Course in Health Science Research" การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 3, Chulalongkorn University, ไทย
BBBB
Protecting Human Research Participants, National Institutes of Health (NIH), ไทย

นัดหมายแพทย์

นพ. เพชร อลิสานันท์