นพ. ปาวี ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, แพทยสภา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Practical Echocardiography for general Practitioners and Internists, ศูนย์โรคหัวใจภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
BBBB
Advance Care Air Transport Conference : ACAT Conference 2018, โรงพยาบาลตำรวจ ร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, ไทย
BBBB
การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ รุ่นที่ 49, สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ, ไทย

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719