ทพ. ภวัคร์ ตั้งทางธรรม

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Preceptorship Program in Advanced Implantology, University of California, ไทย

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719