ทพ. ภวัคร์ ตั้งทางธรรม

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Master of Science in Esthetic Restorative and Implant Dentistry, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Preceptorship Program in Advanced Implantology, University of California, ไทย
สาขาที่สนใจพิเศษ
ทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม