พญ. พัชรนุช วรรณจักร์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
การให้การดูแลผู้บาดเจ็บและเจ็บป่วยฉุกเฉินขั้นสูง, โรงพยาบาลขอนแก่น, ไทย

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719