ทพญ. พสุเพ็ญ โกศัลลกูฏ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาช่องปากและใบหน้า
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง แขนงวิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Doctor of Dental Surgery, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719