ทพญ. พสุเพ็ญ โกศัลลกูฏ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง แขนงวิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาที่สนใจพิเศษ
รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ไม่พบตารางเวลาที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719